Stamboomonderzoek

Op zoek naar uw voorouders uit Turnhout en Oud-Turnhout? De website is dé plaats om je onderzoek uit te voeren. Verder beantwoorden we ook graag je vragen per e-mail of kan je onze studiezaal in het stadhuis van Turnhout bezoeken

Kijk ook eens op de website van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Kempen en de regionale afdeling Antwerpen. Op de website van Familiekunde Vlaanderen vind je een handig stappenplan voor je onderzoek. De belangrijkste bronnen voor je onderzoek staan in deze presentatie van het Stadsarchief Turnhout.

Op de website van het Algemeen Rijksarchief kan je een databank raadplegen van personen die voorkomen in akten bewaard in een van de Rijksarchieven (lopend project). 

Bidprentjes en doodsbrieven

Het Stadsarchief bewaart zo'n 80 000 bidprentjes en 18 000 doodsbrieven uit de Antwerpse Kempen die dateren uit de 19e eeuw tot heden. Ze zijn alfabetisch geordend op familienaam en geboortedatum. Ze vormen een uitstekende bron als je op zoek bent naar informatie over personen uit een meer recente periode.

Burgerlijke stand (1797-tot 100, 75 en 50 jaar geleden)

Het Stadsarchief bewaart de jaarlijkse registers van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Je kan de akten ouder dan 100 jaar online raadplegen. Het gebruik van die website is gratis, je moet je enkel even registreren.

De huwelijksakten ouder dan 75 jaar kan je op papier raadplegen in onze studiezaal. Die aktes zullen nog online worden geplaatst.

De overlijdensakten ouder dan 50 jaar blijven voorlopig nog bij de dienst Burgerzaken en kan je daar op afspraak raadplegen: burgerzaken@turnhout.be

Het opvragen van gegevens uit de registers die nog niet ouder zijn dan 100 jaar kan met schriftelijke toelating van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout.  Zo'n toelating geldt voor één jaar en voor alle gemeentearchieven in het arrondissement.  De registers worden bewaard bij de dienst Burgerzaken, Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.

Bevolkingsregisters (1801-1890)

De bevolkingsregisters bevatten een overzicht van de bewoners per woning in Turnhout en (tot 1859) Oud-Turnhout. Die registers werden telkens opgesteld voor een periode van tien jaar. Voor elk decennium bestaat er ook een aparte index op naam. In de registers vind je van elke inwoner niet alleen de naam, geboorteplaats en –datum, maar ook het beroep, de vroegere en/of volgende verblijfplaats met ook de data van aankomst en vertrek en eventueel de data van huwelijk en overlijden, met in sommige gevallen een aanduiding van de doodsoorzaak.  Het is dus mogelijk om doorheen de verschillende registers de levensloop van een bepaalde Turnhoutenaar te volgen, vanaf zijn of haar geboorte of aankomst in de stad tot zijn of haar overlijden of vertrek naar een andere gemeente.

De bevolkingsregisters uit 1821-1835, 1836-1846, 1846-1866, 1866-1879 en 1881-1890 zijn online raadpleegbaar. Ook de indexen op de registers van 1890-1900 en 1900-1910 staan online ter beschikking. Het gebruik van de website is gratis, je moet je enkel even registreren.


Informatie uit de bevolkingsregisters die jonger zijn dan 1890 kan je per e-mail opvragen bij het Stadsarchief. Daarvoor heb je de schriftelijke toelating nodig van de persoon waarover je informatie zoekt, zijn of haar weduwe(naar) of een van de kinderen. Zijn die laatsten niet meer in leven, dan heb je de toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Volkstellingen (18e eeuw)

De volgende bewerkingen zijn beschikbaar in de leeszaal:

  • J. VANDERHAEGHE en M. VAN DE CRUYS (1993), Volkstelling Turnhout 1754.
  • G. VERVOORT en J. J. VANDERHAEGHE (1993), Volkstelling Turnhout 1796.

Militieregisters (1836-1923)

De jaarlijkse militieregisters bevatten de gegevens van alle Turnhoutse jongemannen van 19 jaar (20 jaar vanaf 1847) die in aanmerking kwamen voor legerdienst. Worden vermeld: naam, plaats en datum van geboorte, lengte, woonplaats, beroep en beroep van vader (eventueel van moeder of voogd). Vanaf 1873 is ook vermeld of de persoon in kwestie kan lezen of schrijven en eventueel welk onderricht hij had genoten.

Parochieregisters (1566-1796)

Kopieën van de parochieregisters, ook bekend als doop-, trouw- en begraafboeken, van de parochies Sint-Pieter in Turnhout en Sint-Bavo in Oud-Turnhout zijn beschikbaar in de leeszaal. De registers zijn de voorlopers van de huidige burgerlijke stand en vermelden beknopt de dopen, kerkelijke huwelijken en begrafenissen per parochie vóór de Franse tijd (1796).

Om een bepaalde persoon terug te vinden, gebruik je de alfabetische indexen (klappers) die werden opgesteld in de 19e eeuw. Zij bevatten de naam van de persoon in kwestie, de datum van de doop, het huwelijk of de begrafenis en de juiste bladzijde in de parochieregisters. Voor Sint-Bavo kan je ook nog twee bijkomende registers raadplegen.

Bovendien verwerkten vrijwilligers de gegevens in de  parochieregisters tot alfabetische lijsten van personen en, in het geval van de doopboeken, van gezinnen.

In de leeszaal vind je tenslotte kopieën van de parochieregisters uit een aantal Kempense gemeenten. De originele parochieregisters van die gemeenten worden bewaard in het Rijksarchief Antwerpen of in het gemeentearchief of eventueel nog bij de parochiepastoor.

In de leeszaal van het Rijksarchief in Beveren kan je de microfilms raadplegen van de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van heel Vlaanderen.

Notariaatsarchief (1629-1786)

Het Stadsarchief bewaart de archieven van verschillende Turnhoutse notarissen uit de 17e en de 18 eeuw. Hierin vind je de testamenten en verkoopsakten van inwoners van de stad. Helaas bestaan er voorlopig nog geen indexen op persoons- of huisnaam.

De oudste protocollen van Turnhoutse notarissen (1629-1710) staan online.